Home Publikacje Nowe Przepisy Zmiany w Kodeksie Pracy od 1 stycznia 2012 r.
Zmiany w Kodeksie Pracy od 1 stycznia 2012 r. PDF

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Poniżej zamieszczamy syntetyczną informację o nowych regulacjach:

 

  • Od 1 stycznia 2012 r. zwiększa się długość urlopu macierzyńskiego. Przypominamy, że dzieli się on na część podstawową i urlop dodatkowy. Zmiany dotyczą dodatkowego urlopu, którego wymiar zwiększa się w nadchodzącym roku o dwa tygodnie. Wymiar części podstawowej zależy od ilości urodzonych dzieci, część dodatkowa jest w zasadzie niezmienna, występuje bowiem tylko w dwóch wariantach. Obowiązują poniższe zasady:

 

Ilość urodzonych dzieci przy jednym porodzie

Wymiar urlopu podstawowego (w tygodniach)

Wymiar urlopu dodatkowego (w tygodniach*)

Łączny wymiar urlopu macierzyńskiego (w tygodniach)

1 dziecko

20

4

24

2 dzieci

31

6

37

3 dzieci

33

6

39

4 dzieci

35

6

41

5 i więcej

37

6

43

     *do tej pory w wariantach: 2 i 3 tygodnie.

 

Ważne jest to, że to pracownica musi pamiętać o złożeniu wniosku o udzielenie dodatkowej części urlopu z zaznaczeniem, że chce go wykorzystać bezpośrednio po części podstawowej. Wniosek taki trzeba złożyć najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem urlopu dodatkowego. W przeciwnym wypadku uprawnienie to wygasa.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

Przypominamy, że Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Przepisy o wymiarze urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego znajdą zastosowanie wówczas do takiego pracownika-ojca.

 

 

Rodzice, którzy rozpoczną urlopy dodatkowe przed 1 stycznia 2012 r. i będą je kontynuować je po tej dacie, będą mogli skorzystać urlopu macierzyńskiego w zwiększonym wymiarze. Powyższe zasady obowiązują do końca 2013 r. Od dnia 1 stycznia 2014 r. wymiar urlopu dodatkowego wynosić będzie do 6 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka, i do 8 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka – przy jednym porodzie.

Zwiększeniu ulega także wymiar urlopu ojcowskiego – od 1 stycznia 2012 r. wynosi on 2 tygodnie (do tej pory 1 tydzień). Celem przypomnienia informujemy, że urlop ten przysługuje w następujących wypadkach: albo do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Również w tym wypadku pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

  • Kolejną ważną zmianą jaka nas czeka w nadchodzącym roku jest dłuższy okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. 

Zgodnie z nowelą kodeksu pracy urlopu niewykorzystanego w danym roku należy udzielić pracownikowi najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to tzw. urlopu na żądanie.

Rozwiązanie to jest korzystne z punktu widzenia przedsiębiorcy – w szerszym zakresie pozwala na zarządzanie planami urlopów, z uwzględnieniem urlopu zaległego pracowników, nie ograniczając działań pracodawców do pierwszego kwartału rozpoczynającego się roku, jak to miało miejsce do tej pory. Często okres ten przypadał na czas wiosennych chorób i związanych z tym absencji pracowników. Dzięki temu pracodawca uzyskuje większą swobodę działania w tej materii.

Jest to rozwiązanie także korzystne z punktu widzenia pracownika. W przypadku, gdy zaległy urlop przysługuje mu w znacznym wymiarze, może on z większa swobodą kształtować jego wykorzystanie, także w połączeniu z urlopem przysługującym mu w danym roku kalendarzowym.

 

opracował Sebastian Pikor

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal