Home Publikacje Nowe Przepisy Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej
Zmiany w opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej

 

Zgodnie z założeniami projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2012 r. (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/59396) spółka komandytowo – akcyjna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że jej sytuacja w przedmiotowej kwestii będzie podobna do tej, która obecnie występuje miejsce w spółkach kapitałowych, to jest w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej.

 

JAK JEST

W Polsce obowiązuje klasyczny system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych. Oznacza to, że w przypadku dochodu uzyskiwanego z działalności prowadzonej przez te osoby prawne, ich dochód podlega ekonomicznie „dwupoziomowemu” opodatkowaniu.
W pierwszym kroku – na etapie spółki, a następnie – w momencie uzyskania przez wspólnika/akcjonariusza takiej spółki dochodu (wypłaty dywidendy), podatek dochodowy pobierany jest także od tego dochodu wspólnika/akcjonariusza.

Odmiennie od sytuacji spółek kapitałowych ukształtowana jest pozycja spółek osobowych prawa handlowego (w tym, spółki komandytowo – akcyjnej). Dochody uzyskiwane przez takie spółki nie są opodatkowane na poziomie spółki. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jedynie wspólnicy tych spółek. Przychód wspólnika z tytułu udziału
w spółce określa się w proporcji do jego prawa udziału w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Wspólnicy spółek osobowych mają obowiązek odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

16 stycznia 2012 roku, Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę (sygn.: II FPS 1/11), której efektem jest zróżnicowanie sytuacji wspólników w zakresie obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Zmianie (poprawie) uległa pozycja akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej w przedmiotowej kwestii. NSA stanął bowiem na stanowisku, że akcjonariusz spółki komandytowo – akcyjnej nie jest zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie bieżącej działalności spółki. Obowiązek wpłacenia zaliczki przez takiego akcjonariusza powstanie jedynie w miesiącu faktycznego otrzymania przez niego przychodu z podziału zysku lub w przypadku otrzymania przez niego dywidendy zaliczkowej – w trakcie roku obrotowego. W praktyce oznacza to, że wspólnicy mogą odroczyć płacenie podatku tak długo, jak długo nie będą wypłacać zysku,
a przeznaczać go na inwestycje spółki.

 

JAK BĘDZIE

Zdaniem pomysłodawców przedmiotowej nowelizacji możliwość odraczania opodatkowania, która została przydana akcjonariuszom spółek komandytowo – akcyjnych jest, co do zasady (za wyjątkiem sytuacji, w której S.K.A. wykazuje stratę), działaniem negatywnym z punktu widzenia budżetu państwa. Co więcej, w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej wątpliwa jest w ogóle dopuszczalność uprzywilejowania sytuacji prawnej wąskiej grupy podatników (to jest akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej), w porównaniu z pozostałymi rodzajami wspólników spółek osobowych (w tym, komplementariuszy spółki komandytowo – akcyjnej).

Zdaniem autorów projektu nowelizacji, powyższe argumenty uzasadniają dokonanie zmian, których efektem będzie nadanie spółce komandytowo – akcyjnej podmiotowości na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), a wskutek tego wprowadzenie dwóch poziomów opodatkowania dochodu wypracowanego przez tę spółkę. Jak wspomniano na wstępie, sytuacja spółki komandytowo – akcyjnej byłaby wówczas, w omawianym zakresie, podobna do tej, która obecnie występuje miejsce w spółkach kapitałowych.

W konsekwencji proponowanej zmiany wspólnicy spółki komandytowo – akcyjnej, zarówno komplementariusze jak i akcjonariusze, zostaną opodatkowani od faktycznie uzyskanego przez nich dochodu z uczestnictwa w zysku tej spółki, ale dodatkowo, na poziomie samej spółki, będzie następowało jej bieżące opodatkowanie – z tytułu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Pierwotny termin wprowadzenia opisywanych zmian był wyznaczony na dzień 1 stycznia 2013 roku. Upłynął on jednak bezskutecznie. W konsekwencji, rząd zapowiedział przesunięcie terminu początkowego obowiązywania opisywanych zmian na 1 stycznia 2014 roku. Pojawiły się również wstępne projekty, aby – od tej daty – obowiązana do zapłaty podatku CIT była również spółka komandytowa.

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal