Home Publikacje Nowe Przepisy Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych
Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Dnia 29 stycznia 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Stanowi ona im- plementację kilku dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, a mianowicie Dyrektywy 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 r. (tzw. odwoławczej) oraz Dyrektywy 2004/18/WE i Dyrektywy 2004/17/WE. Równocześnie z nowelizacją lub nieco wcześniej weszło w życie kilka innych aktów prawnych regulujących materię zamówień publicznych, w tym między innymi ustawa o odpo- wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub- licznych i ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Zostały wydane także akty wykonawcze dotyczące m.in. Progów wartości zamówień, wzorów ogłoszeń pub- likowanych w Biuletynie, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, średniego kurs złote- go w stosunku do Euro itd.Na wstępie warto wspomnieć, że do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy oraz postępowań odwoławczych i kontro- li, które ich dotyczą, jak również do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

A zatem wprowadzone zmiany będą dotyczyć procedur wszczętych dopiero po dniu 29 stycznia 2010 r. Do procedur w toku i umów już zawartych zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące do dnia 29 stycznia 2010 r.

Warto pamiętać również o tzw. małej nowelizacji, która weszła w życie 22 grudnia 2009 r. Wprowadziła ona istotne zmiany dotyczące wysokości opłat od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, które aktualnie są bardzo wysokie. Wynoszą one – w zależności od sprawy – bądź pięciokrotność wpisu od odwołania, bądź 5% wartości zamówienia. Kwoty te – w przypadku przetargów ogłoszonych po dniu 29 stycznia 2010 r. mogą w istotny sposób ograniczyć ilość skarg wnoszących przez wykonawców.

Obszerna styczniowa nowelizacja połączona była z istotnym obniżeniem wartości progowych zamówień, co rzutować będzie na szereg wymogów formalnych dotyczących procedur w sprawie konkretnego zamówienia.

Wprowadzone nowelizacją bardzo obszerne zmiany dotyczą w głównej mierze skrócenia i zwiększenia przejrzystości procedur. Zawężono możliwości udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych. Obecnie zatem zamówienie z wolnej ręki lub w trybie negocjacji bez ogłoszenia stanowić będą wyjątki.

Wprowadzona została możliwość udzielania Wykonawcom przez Zamawiającego zaliczek w toku wykonywania umowy, co może przyczynić się do zwiększenia ich płynności finansowej.

Skrócono terminy składania ofert, poszerzono katalog przypadków, w których Zamawiający może zawrzeć umowę z wybranym oferentem przed upływem przewidzianych ustawą terminów (wyjątek od zasady stand-still), jakkolwiek wykładnia tych przepisów może nastręczyć poważnych trudności praktykom.

Istotnej zmianie uległ system środków ochrony prawnej przede wszystkim poprzez likwidację protestu do Zamawiającego. W przypadku zamówień przekraczających wartości progowe wykonawca wnosi odwołanie do Prezesa KIO, którego kopię jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu w takim terminie, aby mógł on – jeszcze przed upływem terminu do odwołania – zapoznać się z jego treścią i do niego odnieść.
Jeśli zaś chodzi o zamówienia poniżej wartości progowych – czynność protestu została zastąpiona tak zwaną ”informacją” do Zamawiającego, którą może złożyć Wykonawca kwestionujący daną czynność w ramach procedury o udzielenie zamówienia. Informacja ta nie ma mocy wiążącej, a od negatywnej odpowiedzi Zamawiającego nie służy odwołanie.

Ograniczono możliwości unieważnienia umowy o zamówienie publiczne do przypadków rażącego naruszenia prawa, umożliwiając jednocześnie zastąpienie unieważnienia umowy karami alternatywnymi w stosunku do Zamawiającego. Kary te są bardzo wysokie – mogą sięgać nawet 10% wartości zamówienia. Celem ustawodawcy było bowiem zdyscyplinowanie Zamawiających, którzy w razie naruszania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych będą ponosić dotkliwe skutki.

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal