Home Publikacje Nowe Przepisy Ważne zmiany w procedurze cywilnej - 3 maja 2012 r.
Ważne zmiany w procedurze cywilnej - 3 maja 2012 r.

 

Dnia 3 maja 2012 r. wejdą w życie obszerne zmiany Kodeksu Postępowania Cywilnego. Uchwalona nowelizacja będzie miała istotne znaczenie dla dochodzenia roszczeń we wszystkich sprawach cywilnych, bez względu na to czy stronami będą przedsiębiorcy czy też zwykli obywatele.

 

Co do zasady procesy w toku będą prowadzone według dotychczasowych regulacji. Przepisy w nowym brzmieniu znajdą zastosowanie do postępowań wszczętych po dniu ich wejścia w życie (tj. po 3 maja 2012 r.). Istnieje jednak grupa przepisów, szczegółowo wymieniona w ustawie nowelizującej, których stosowanie rozpocznie się z dniem wejścia w życie ustawy, także w stosunku do postępowań będących już w toku. W związku z powyższym należy zachować szczególną staranność w stosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego w sprawach toczących się w czasie, w którym nastąpi wejście w życie noweli.

 

Nowe przepisy likwidują odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych, lecz jednocześnie rozszerzają obowiązujący obecnie rygoryzm tego postępowania na wszystkie sprawy cywilne, a więc i takie, w których stronami są osoby prywatne.

 

W szczególności, zgodnie z nowelizacją, we wszystkich sprawach zastosowanie znajdzie tak zwana prekluzja procesowa. Wszystkie twierdzenia, fakty i dowody na ich poparcie będą musiały być wskazywane przez stronę bezzwłocznie - pod rygorem utraty powoływania ich w dalszym postępowaniu. Skoro ustawodwca nie sprecyzował momentu, od którego wnioski i twierdzenia uważać się będzie za spóźnione - w konsekwencji kwestia ta pozostaje do uznania Sądu. Aby uniknąć ryzyka płynącego z tej uznaniowości, powód w pozwie, a pozwany w odpowiedzi na pozew powinien zaprezentować swoje pełne stanowisko procesowe. Dowody spóźnione będą bowiem przez sąd pomijane i nie będą brane pod uwagę przy wyrokowaniu. Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, na przykład gdy strona nie będzie ponosiła winy w braku powołania określonego dowodu na wcześniejszym etapie postępowania – sąd będzie dysponował uprawnieniem do uwzględnienia wniosku spóźnionego.

 

Opisane zmiany w przepisach pociągają za sobą ujemne skutki dla podmiotw dochodzących swoich prawa w sądzie, jeśli nie są one zaznajomione z procedurą. W przypadku uchybienia wskazanym obowiązkom strona naraża się na przegraną w procesie. Wyrok niekorzystny dla strony, która nie dochowała opisanych obowiązków w pierwszym piśmie nie będzie mógł przez nią być na tej podstawie zaskarżony apelacją.

 

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal