Home Publikacje Nowe Przepisy Nowe zasady dokształcania pracowników w kodeksie pracy
Nowe zasady dokształcania pracowników w kodeksie pracy

 

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31.03.2010 r. sygn. akt TK 28/08 stwierdzającym niezgodność z Konstytucją przepisu art. 103 kodeksu pracy zostały uchwalone nowe przepisy kodeksu pracy dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników. Weszły one w życie dnia 16 lipca 2010 r.

 

Utraciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych.

Aktualnie całość regulacji dotyczącej szkolenia pracowników znajduje się w kodeksie pracy (art. 102- 1036 ).

Nowe zasady znajdą zastosowanie do szkoleń pracowników na podstawie umów zawartych po dniu 16 lipca 2010 r. Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem 16 lipca 2010 r. (data wejścia w życie nowelizacji) stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników w powołanym wyżej Rozporządzeniu.

 

W rozumieniu przepisów kodeksu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika polega na zdobywaniu lub uzupełnianiu wiedzy i umiejętności przez pracownika, zinicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.

 

Nowe przepisy dotyczą wszystkich pracowników. Odmiennie od dotychczasowo obowiązującego Rozporządzenia nie różnicują sytuacji prawnej następujących kategorii pracowników:

1)         pracowników podstawowej działalności służby zdrowia,

2)         nauczycieli i nauczycieli akademickich,

3)         pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych.

 

Nadto, nie kształtują już odmiennie sytuacji pracownika w przypadku gdy został skierowany na dodatkowe szkolenia przez pracodawcę lub gdy rozpoczął dokształcanie z własnej inicjatywy. Oba te przypadki są obecnie traktowane jednakowo.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt. 90). ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego jest wolna od podatku dochodowego.

 

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal