Home Publikacje Nowe Przepisy Nowa ustawa antykryzysowa - pomoc dla przedsiębiorstw
Nowa ustawa antykryzysowa - pomoc dla przedsiębiorstw

Szansa na pomoc dla przedsiębiorców

 

Dnia 21 listopada 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 października 2013 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2013.1291), zwana również nową ustawą antykryzysową (dalej: „Ustawa"). Wprowadza ona rozwiązania wspierające przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

 

JAKĄ POMOC MOŻNA UZYSKAĆ

 

Ustawa przewiduje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców pomocy dwojakiego rodzaju:

 

1.    Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy – finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenia, o których mowa powyżej, będą przeznaczone na:

  • częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego lub z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy;
  • opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.

Świadczenia będą wypłacane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

2.    Dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w wysokości, na jednego pracownika, 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Pomoc, o której mowa jest pomcą de minimis.

 

DO KOGO ZWRÓCIĆ SIĘ O POMOC

 

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorca powinien złożyć do marszałka województwa. Z wnioskiem w sprawie uzyskania dofinansowania kosztów szkolenia pracowników
należy zwrócić się do starosty.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE POMOCY

 

O udzielenie pomocy wynikającej z Ustawy może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia, łącznie, następujące kryteria:

1.    wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych (rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług) liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym, łącznie nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;

2.    co do zasady - nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Pracy;

3.    nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości.

 

Nadto, pomocy nie można uzyskać dla pracowników, dla których pracodawca już otrzymał pomoc de minimis na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla: bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy lub osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON.

 

PRZESTÓJ I OBNIŻENIE ETATÓW

 

Za przestój ekonomiczny, w okresie którego można uzyskać pomoc na podstawie Ustawy, uważa się okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy. Obniżony wymiar czasu pracy, w okresie którego można uzyskać pomoc na podstawie Ustawy,  definiowany jest jako wymiar czasu pracy pracownika obniżony przez przedsiębiorcę z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy wymiaru czasu pracy.

 

PRACA W OKRESIE PRZESTOJU I OBNIŻENIA ETATÓW

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy, lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Jeśli u danego przedsiębiorcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Przy ustalaniu pracy w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy nowe warunki są dla pracowników mniej korzystne (w szczególności, zasady wynagradzania pracowników za czas przestoju). Oznacza to, że pracownicy nie mają
możliwości nieprzyjęcia zaproponowanych warunków. Ważne jest, że pracodawca nie może rozwiązać umów o pracę – z przyczyn niedotyczących pracowników – z pracownikami objętymi przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w całym okresie pobierania przez niego dopłat do wynagrodzenia oraz w ciągu 3 miesięcy po upływie tego okresu.

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal