ul. Moniuszki 26/2
Kraków
31-518
Polska
+48 12 411 22 77
Send an Email
(opcjonalnie)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

Informacje ogólne

 

Polityka prywatności obejmuje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony internetowej pod adresem: www.adamczyk-law.pl (dalej: „Strona”), w tym wymagane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

§ 2

Administrator danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych użytkowników Strony jest Kancelaria Radców Prawnych Adamczyk, Liber & Współpracownicy sp.p. z siedzibą w Krakowie. Z administratorem można skontaktować się:

pod adresem korespondencyjnym: 31-523 Kraków, ul. Moniuszki 26/2; oraz

pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 3

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych – formularz kontaktowy

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie, jeśli korzystasz
z zamieszczonego na Stronie formularza kontaktowego.

W sytuacji, o której mowa w postanowieniu ust. 1 administrator przetwarza następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

treść korespondencji.

Dane, o których mowa w postanowieniu ust. 2 przetwarzane są w celu:

udzielenia Ci odpowiedzi lub innego załatwienia Twojej sprawy, z którą zwróciłeś się poprzez formularz kontaktowy, w tym do przesłania Ci informacji marketingowych o wskazanych przez Ciebie usługach, a to na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym te dane będą przetwarzane
w opisanym celu przez okres niezbędny do jego realizacji; oraz

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawny interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym te dane będą przetwarzane w opisanym celu wyłącznie do czasu zakończenia toczącego się postępowania, a w przypadku, gdy nie zostało ono wszczęte przed upływem terminu przedawnienia, to do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Zgoda, o której mowa w postanowieniu ust. 3 lit. a może być w każdym czasie i bez podania przyczyny cofnięta przez osobę, której dane dotyczą, jednak nie wpływa to na legalność przetwarzania danych osobowych dokonanego przed jej cofnięciem.

 

§ 4

Działania informacyjno-marketingowe administratora

 

Na Stronie administrator zamieszcza informacje, w tym o charakterze marketingowym,
o świadczonych przez siebie usługach. Wyświetlanie tych treści użytkownikom jest dokonywane przez administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, albowiem spodziewają się oni otrzymywania treści podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub nawet jest to celem ich wizyty na Stronie.

 

§ 5

Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe, o których mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym podmiotowi świadczącemu usługi hostingu oraz obsługi infrastruktury IT.

 

§ 6

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

§ 7

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Każda osoba fizyczna ma prawo, w zakresie danych osobowych, które jej dotyczą, do:

dostępu do swoich danych osobowych - ma prawo wiedzieć, czy jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora, a jeżeli tak to w jakim zakresie, celu i okresie;

otrzymania kopii danych - ma możliwość złożenia wniosku o przekazanie jej kopii przetworzonych danych, a administrator musi udzielić jej odpowiedzi w terminie miesiąca i przekazać kopię przetworzonych danych, w ten sposób, że pierwszą kopię dostarcza bezpłatnie, a za każdą kolejną może uzależnić od uiszczenia opłaty
w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych;

sprostowania danych - ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a w określonych przypadkach również uzupełnienia danych;

usunięcia danych (do bycia zapomnianym) – ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek zadośćuczynienia temu żądaniu bez zbędnej zwłoki, o ile nie znajdują zastosowania przyczyny opisane w RODO, które umożliwiają administratorowi nieuwzględnienie wniosku;

do ograniczenia przetwarzania - administrator ogranicza przetwarzanie jeżeli:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, zaś brak jest zgody na całkowite usunięcie;

nie ma potrzeby przetwarzania danych, lub przetwarzanie jest niezbędne jedynie do obrony praw lub roszczeń, osoby której dane dotyczą;

osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO – do czasu weryfikacji jego zasadności;

do przenoszenia danych - ma prawo złożyć wniosek do administratora danych dotyczący przekazania bez utrudnień innemu administratorowi jej danych osobowych, które pochodzą od tej osoby. Administrator ma obowiązek przekazać dane nowemu administratorowi w formacie umożliwiającym maszynowy odczyt danych. Prawo do przeniesienia danych dotyczy tylko danych pozyskanych w celu wykonania umowy lub na podstawie zgody, osoby której dotyczą;

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw:

wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego danych osobowych, administrator nie może dalej przetwarzać ich do takich celów;

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, którego podstawą prawną jest:

niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, bądź

niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

wobec przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

§ 8

Skarga do organu nadzorczego

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawie do złożenia skargi znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

§ 9

Zmiana polityki prywatności

 

Niniejsza polityka może zostać zmieniona przez administratora w każdym czasie.
O każdej jej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.