W dniu 18 czerwca 2013 r. mecenas Agata Adamczyk została wybrana przez do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Po ukonstytuowaniu się Rady została wybrana do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Zagranicznej OIRP. Będzie odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzynarodowych małopolskiego samorządu radcowskiego.

 

Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyli Agatę Adamczyk koledzy i koleżanki radcowie prawni z naszego regionu. Od roku 2008 pracuje ona na rzecz samorządu jako członek Komitetu Zagranicznego Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest również reprezentantem polskiej palestry w Europejskiej Radzie Adwokatur (The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), gdzie uczestniczy w pracach komisji do spraw prawa konkurencji. W 2010 roku otrzymała srebrną odznakę Zasłużonej dla Samorządu Radców Prawnych. Obecnie będzie wykorzystywać swoje doświadczenie również w pracy na rzecz Izby krakowskiej.

W dniach 14-15 czerwca 2013 r. braliśmy udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Prawników w Brukseli (AEA-EAL Association Européenne des Avocats – European Association of Lawyers).

Konferencja była poświęcona przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń (…) w zakresie postępowań spadkowych. Nowe regulacje wejdą w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r. i będą miały kluczowe znaczenie dla kwestii dziedziczenia we wszystkich sytuacjach, gdy spadkodawcy lub majątku spadkowego tyczy się element zagraniczny, np. miejsce Polaków zamieszkujących i pracujących zagranicą oraz posiadających majątek w Polsce, a jednocześnie w innych krajach UW. Rozporządzenie wpłynie także na ocenę stosunków w przedsiębiorstwach w razie śmierci wspólnika lub właściciela.

 

Należy się spodziewać, że w nadchodzących latach kwestie te zyskają na znaczeniu również w Polsce, ze względu na rosnącą mobilność Polaków i zawieranie przez nich związków małżeńskich z osobami z innych krajów Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, że zakończyliśmy kolejny projekt M&A, polegający na nabyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do spółki z branży chemicznej. Asystowaliśmy klientowi z rynku francuskiego, a transakcja miała miejsce w ramach globalnego porozumienia pomiędzy dwiema grupami kapitałowymi. Nasza praca objęła aspekt prawnopracowniczy, kwestie prawa konkurencji, redakcję kontraktu nabycia zczp oraz wsparcie podatkowe.

 

Closing miał miejsce 31 października 2012 r. Życzymy Klientowi powodzenia na rynku polskim i dalszych sukcesów w działalności globalnej!   

 

 

 

 

Wspólnie Brytyjsko-Polską Izbą Handlową w Krakowie zapraszamy na Śniadanie Biznesowe, którego tematem będzie ograniczenie ryzyka finansowego płynącego z umów agencyjnych. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2012 w sali konferencyjnej Radisson Blu przy ul. Straszewskiego 17 w Krakowie w godzinach 08.30 – 12.00.

 


 

W świetle Dyrektywy Rady EWG Nr 86/653 z 18.12.1986 r. i implementującego ją prawa polskiego, agent uważany jest za słabszą stronę umowy agencyjnej i podlega szczególnej ochronie. Niezależnie od tego, w jakim kraju unijnym działa, przysługuje mu szereg uprawnień, które znacznie poprawiają jego pozycję względem zleceniodawcy. Warto uświadomić sobie, czego, na podstawie przepisów ustawowych i unijnych, agent może żądać, nawet jeśli w umowie podjęto próby wyłączenia takiej możliwości. Istnieje znakomita ilość przepisów, które nie dopuszczając umownego pogorszenia pozycji agenta, pozwalają jedynie na korzystniejsze uregulowanie jego sytuacji. W związku z tym, zawarte w umowie porozumienie stron pozbawiające agenta określonego uprawienia okazuje się nieważne i nie osiąga zamierzonego skutku. W takim wypadku zleceniodawca, mimo  umownego wyłączenia, musi uczynić zadość roszczeniom Agenta i jest narażony na dodatkowe koszty. Co więcej, w pewnych przypadkach, ryzyko towarzyszy mu także po wygaśnięciu umowy.

 

 

 

 

 

Celem warsztatów, które poprowadzi mecenas Agata Adamczyk jest przedstawienie dopuszczalnych prawnie możliwości wyłączenia lub ograniczenia niektórych roszczeń agenta.

 


 

Więcej informacji na: www.bpcc.org.pl

 

 

 

 

 

 

W dniach 24-27 września 2012 r. będziemy brać udział w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiebiorstw. Kongres odbywa się w Katowicach, pod honorowym patronatem Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - Martina Schultza.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Omawiane będą postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością.

 

Więcej informacji:  

http://www.kongresmsp.eu/pl/