Home PUBLIKATIONEN Nowe Przepisy Zakaz stosowania weksli w stosunku pracy - nowelizacja
Zakaz stosowania weksli w stosunku pracy - nowelizacja
There are no translations available.

 

W Sejmie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy (dalej: „KP"). Jej skutkiem ma być, przede wszystkim, wprowadzenie – w przepisie art. 171 KP – zakazu stosowania przez pracodawcę weksla – na zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy wynikających ze stosunku pracy. Żądanie od pracownika wystawienia takiego weksla będzie uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Nadto, weksel wystawiony pomimo wyżej opisanego zakazu będzie nieważny – roszczeń

z niego wynikających nie będzie mógł dochodzić nie tylko jego nabywca, ale i każdorazowy posiadacz weksla (proponowany art. 171 § 2 KP).

W chwili obecnej w orzecznictwie Sądu Najwyższego brak jest jednolitego stanowiska, co do dopuszczalności stosowania, w zakresie wskazanym powyżej, weksli przez pracodawców wobec pracowników. I tak, przykładowo, w wyroku z dnia 21 maja 1981 roku (sygn.: IV PRN 6/81) stwierdzono, że przepisy KP nie wyłączają możliwości zabezpieczenia wekslowego roszczeń zakładu pracy przeciwko pracownikowi o wynagrodzenie szkody w mieniu powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się i realizacji tych roszczeń w drodze postępowania nakazowego.

Z drugiej strony, w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku (sygn.: II PK 159/10) Sąd Najwyższy stwierdził, że zawarte w Dziale V Kodeksu pracy przepisy prawa pracy normują całościowo (z wyjątkami usprawiedliwiającymi stosowanie nielicznych przepisów Kodeksu cywilnego) podstawy i zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy i wykluczają stosowanie w tym zakresie zabezpieczeń wekslowych na podstawie Prawa wekslowego.

Projektowana nowelizacja ma, w założeniu wnioskodawców, usunąć te wątpliwości.

Co więcej, w celu niedopuszczenia do obejścia opisywanego zakazu poprzez stosowanie przez pracodawców podobnych (w skutkach) instrumentów prawnych, zmiana Kodeksu pracy dotyczyć będzie również uniemożliwienia pracodawcy skutecznego odbierania od pracownika: oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz oświadczenia o uznaniu przez niego długu – na zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy. Również te oświadczenia będą nieważne z mocy prawa, a żądanie ich złożenia będzie kwalifikowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal