Home PUBLIKATIONEN Nowe Przepisy Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej
Nowe przepisy o upadłości konsumenckiej
There are no translations available.

„Nowy start" dla każdego?

 

Trwają obecnie prace nad nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, która ma w znaczny sposób ułatwić ogłaszanie upadłości konsumentów. W obecnym stanie prawnym wciąż niewiele osób może pozwolić sobie na "zasłużony nowy start" (earned fresh start). Poniżej prezentujemy najważniejsze spośród projektowanych zmian.

 

W nowym stanie prawnym ogłoszenie upadłości będzie możliwe także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Obecnie wiele wniosków o ogłoszenie upadłości zostaje negatywnie rozpatrzonych, ponieważ dłużnicy zapominają, że jedną z podstawowych zasad konstrukcyjnych postępowania upadłościowego jest posiadanie przez dłużnika co najmniej dwóch wierzycieli, którzy w wyniku przeprowadzonego postępowania mają zostać zaspokojeni.

 

Ponadto nowelizacja istotnie złagodzi przesłanki ogłoszenia upadłości. Dłużnik nie będzie musiał wykazywać, że jego niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Wystarczy, że nie doprowadził on do swojej niewypłacalności, bądź istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa. Obecne ujęcie bardzo ogranicza krąg potencjalnych upadłych. Za wyjątkowe i niezależne okoliczności uważane są takie sytuacje, których dłużnik w normalnym toku rzeczy nie mógł lub nie powinien był brać pod uwagę, a na powstanie których nie miał żadnego wpływu ani też okoliczności te nie są wynikiem jego niedbalstwa, w szczególności klęski żywiołowe oraz zdarzenia losowe.

 

Sąd nie oddali wniosku, gdy majątek dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania, a zatem nikt nie będzie „zbyt biedny, by upaść" – w takim przypadku koszty postępowania pokryje tymczasowo Skarb Państwa. Jeżeli natomiast dłużnik w sposób oczywisty nie byłby w stanie ze względu na swoją sytuację osobistą (np. chorobę lub niepełnosprawność) dokonać jakichkolwiek spłat, sąd umorzy zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty.

 

Dodatkowo, gdy w toku postępowania dojdzie do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym dłużnik zamieszkuje, z kwoty uzyskanej z jego sprzedaży dłużnikowi będzie przysługiwała kwota nawet dwukrotnie wyższa niż dotychczas na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego. Zamiast 12-krotności przeciętnego czynszu, dłużnikowi może zostać wydzielona kwota odpowiadająca od 12 – do 24 – krotności przeciętnego czynszu najmu w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.

 

Proponowane zmiany z pewnością pozwolą większej ilości osób, które bez swojej winy znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, na wyjście ze spirali zadłużenia i rozpoczęcie nowego życia.

 

Copyright (C) Agata Adamczyk - Kraków 2010
Zdjęcia: Jacek Nosal